فصلنامه عرفانیات در ادب فارسی- 
شناسنامه نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/9/5 | 
شناسنامه نشریه
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان 
 مدیر مسئول : دکتر رضا صادقی شهپر
سر دبیر : دکتر قهرمان شیری
مدیر داخلی :دکتر شیما فرجی فر 
ویراستار زبان فارسی: دکتر شیما فرجی فر 
ویراستار زبان انگلیسی:دکتر عباس گودرزی
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه عرفانیات در ادب فارسی:
http://erfaniyat.iauh.ac.ir/find-1.118.24.fa.html
برگشت به اصل مطلب