فصلنامه عرفانیات در ادب فارسی- فرایند پذیرش مقالات
روند پذیرش مقالات

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
 

فرآیند پذیرش مقالات

تهیه مقاله بر مبنای چارچوب‌های مشخص شده در راهنمای نویسندگان

ارسال مقاله از طریق سامانه با ذکر کامل مشخصات، شماره تلفن‌ها و ایمیل نویسنده یا نویسندگان

تعیین یکی از نویسندگان به عنوان نویسنده مسئول مرتبط با نشریه

بررسی اولیه مقاله توسط سردبیر و اعضای هیات تحریریه مجله برای تعیین تکلیف پیرامون پذیرش اولیه، یا اصلاح مطابق با فرمت و در مرحله بعدی ارسال به داوری یا اعلام عدم پذیرش آن در همین مرحله و بایگانی مقاله

در صورت تأیید مقاله توسط مدیریت مجله؛ ارسال آن به داوران مرتبط و مورد وثوق نشریه از طریق سامانه

در صورت تأیید داوران و اعلام نظر آنان مبنی به ضرورت اصلاح مقاله، ارسال آن به نویسنده یا نویسندگان برای اعمال اصلاحات

داوری مجدد برای کنترل اصلاحات خواسته شده توسط داوران تطبیقی

طرح مقاله در جلسه هیأت تحریریه برای بررسی و تأیید یا رد نهایی

قرار گرفتن مقاله در نوبت چاپ بر اساس صلاحدید مدیریت مجله

چاپ مقاله پذیرش شده در فصلنامه

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه عرفانیات در ادب فارسی:
http://erfaniyat.iauh.ac.ir/find.php?item=1.114.21.fa
برگشت به اصل مطلب