فصلنامه عرفانیات در ادب فارسی- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

عنوان نشریه: عرفانیات در ادب فارسی (ادبستان)

درجه علمی: علمی مصوب دانشگاه آزاد

زبان اصلی: فارسی

زبان دوم: انگلیسی

صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان

مدیرمسئول:  دکتر هادی خدیور

سردبیر: دکتر مهدی شریفیان

مدیر داخلی:

تارگاه:   adab.erfan@gmail.com         erfaniyat.iauh.ac.ir

رایانامه:   erfaniyat@iauh.ac.ir

تلفن: 081- 34481159

نمابر: 081- 34494159

صندوق پستی: 734

نشانی: همدان، شهرک شهید مدنی، بلوار پروفسور موسیوند، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، کدپستی: 65138

کد شاپا: 7195- 2008  

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه عرفانیات در ادب فارسی:
http://erfaniyat.iauh.ac.ir/find.php?item=1.40.15.fa
برگشت به اصل مطلب