فصلنامه عرفانیات در ادب فارسی- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نام و نام خانوادگی سمت مرتبۀ علمی موسسه
دکتر رضا صادقی شهپر مدیر مسئول
 
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
دکتر قهرمان شیری سردبیر
 
استاد دانشگاه بوعلی سینای همدان
دکتر سید احمد پارسا هیات تحریریه استاد دانشگاه کردستان
دکتر وحید سبزیان پور هیات تحریریه استاد دانشگاه رازی کرمانشاه
دکتر قدمعلی سرامی هیات تحریریه دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
دکتر قهرمان شیری هیات تحریریه استاد دانشگاه بوعلی سینای همدان
دکتر رضا صادقی شهپر هیات تحریریه دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
دکتر جهانگیر صفری هیات تحریریه استاد دانشگاه شهرکرد
دکتر حمیدرضا فرضی هیات تحریریه دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیریز
دکتر جلیل مشیدی هیات تحریریه استاد دانشگاه اراک
دکتر سید کاظم موسوی هیات تحریریه استاد دانشگاه شهرکرد
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه عرفانیات در ادب فارسی:
http://erfaniyat.iauh.ac.ir/find.php?item=1.41.16.fa
برگشت به اصل مطلب