فصلنامه عرفانیات در ادب فارسی- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نام و نام خانوادگی سمت مرتبه علمی موسسه
دکتر هادی خدیور مدیر مسئول استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
دکتر مهدی شریفیان سردبیر استاد دانشگاه بوعلی سینا
دکتر رضا صادقی شهپر هیات تحریریه دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
دکتر سید احمد پارسا هیات تحریریه استاد دانشگاه کردستان
دکتر وحید سبزیان پور هیات تحریریه استاد دانشگاه رازی کرمانشاه
دکتر قهرمان شیری هیات تحریریه استاد دانشگاه بوعلی سینا
دکتر جهانگیر صفری هیات تحریریه استاد دانشگاه شهرکرد
دکتر جلیل مشیدی هیات تحریریه استاد دانشگاه اراک
دکتر سید کاظم موسوی هیات تحریریه استاد دانشگاه شهرکرد
دکتر قدمعلی سرامی هیات تحریریه دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه عرفانیات در ادب فارسی:
http://erfaniyat.iauh.ac.ir/find.php?item=1.41.16.fa
برگشت به اصل مطلب