فصلنامه عرفانیات در ادب فارسی- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش و تدوین مقالات در فصلنامه علمی عرفانیات در ادب فارسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها


 

 • مقاله باید مبتنی بر پژوهش نویسنده و حاوی نکات تازه و بدیع و مرتبط با موضوع نشریه باشد.
 • حجم مقاله ارسالی، نباید بیش از ۷۵۰۰ واژه (حدود ۲۰ صفحه) باشد.
 • مقاله باید در محیط word ۲۰۰۷ و بالاتر تایپ شود. فاصله بین خطوط، سینگل(single) و از هر طرف ۳ سانتی­متر باشد. ابتدای هر پاراگراف نیز با تورفتگی ۰.۵ باشد.
 • قلم رایج مقالات به شرح زیر است:
- متن مقاله، با قلم «بی لوتوس ۱۳»
- چکیده و کلیدواژه­ها، «بی لوتوس ۱۱»
- عنوان مقاله، «بی لوتوس ۱۴» سیاه(بولد)
- عناوین فرعی و تیترها «بی لوتوس ۱۳» سیاه(بولد)
- چکیده انگلیسی و منابع لاتین با قلم Times New Roman ۱۲
 • اصول نگارشی:
 • رسم­الخط این فصلنامه، بر اساس دستور خط فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.
 •  رعایت اصول نشانه­گذاری فارسی الزامی است.
 •  نیم­فاصله در تایپ کلمات حتماً باید اعمال شود. مثال: «می­گوید»(درست) «می گوید»(نادرست). 
 • در کلمات مختوم به ‌های غیر ملفوظ، در حالت وصفی و اضافه، از علامت «ء» استفاده شود نه «ی». مثال: خانه من(درست)، خانه­ی من(نادرست)
 • نشانه­‌ها (مانند ویرگول، نقطه و ...) باید چسبیده به کلمه قبل و دارای فاصله با کلمه بعدی باشد.
 • اسامی‌ خاص و اصطلاحات لاتین بلافاصله پس از معادل فارسی آن، داخل پرانتز در متن مقاله بیاید.
 • نام کتاب­های ذکر شده در متن مقاله به صورت کج (ایرانیک/ ایتالیک) نوشته شود و نام مقالات، شعرها و تک داستان­ها، داخل گیومه قرار گیرد.
 
 
 • ساختار مقاله:
 • مقاله باید به ترتیب دربردارنده این عناوین باشد:
عنوان
چکیده  
چکیده فارسی باید حدود ۱۵۰ تا ۲۵۰ واژه و واژه­های کلیدی بین ۳ تا ۷ کلمه باشد.
چکیده باید در یک پاراگراف نوشته شود و شامل معرّفی موضوع، ضرورت و اهمیّت پژوهش، روش کار و یافته‌های اصلی پژوهش باشد.  
۱-مقدّمه
۱-۱- اهداف و پرسش­های پژوهش
۱-۲- پیشینۀ پژوهش
پیشینه پژوهش باید بر اساس تاریخ چاپ نخست آن، از جدید به قدیم آورده شود و ضمن اشاره به مهم­ترین نتایج و یافته­های هریک به روش تحلیلی-انتقادی خلاء)های(  موجود در موضوع مورد پژوهش نشان داده شود.
۲-بحث اصلی
شامل تحلیل، تفسیر، استدلال‌ها و نتایج پژوهش است. بحث اصلی باید با شمارۀ ۲ مشخص شود و زیربخش­های آن نیز به صورت۲-۱،  ۲-۲،  ۲-۳، و... بیاید.
۳-نتیجه‌­گیری
— پی‌نوشت­ها
در صورت وجود مطالب توضیحی، لازم است با ذکر شماره‌ در پایان مقاله در بخش پی­نوشت­ها­، قبل از فهرست منابع بیاید نه در پاورقی.
—کتاب‌نامه(فهرست منابع)
References—
بعد از کتاب­نامه، ترجمه منابع به زبان انگلیسی، به ترتیب حروف الفبای این زبان نوشته شود.
Abstract—
چکیده انگلیسی باید عیناً  ترجمه چکیده فارسی باشد و در یک صفحه جداگانه نوشته شود. ذکر نام و رتبه علمی‌ نویسنده/ نویسندگان در چکیدۀ انگلیسی ضروری است.
 
 • مشخصّات نویسنده/نویسندگان:
- مشخّصات نویسنده/ نویسندگان شامل مرتبه علمی، نام دانشگاه، گروه و ایمیل در زیر عنوان مقاله بیاید. نویسنده مسئول مقاله حتماً باید مشخص شود. در ذکر مشخصات نویسندگان به شیوه واحد زیر عمل شود. برای مثال:
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
Associate Professor of Persian language and Literature, Hamedan branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.
Ph.D student  of  Persian language and Literature, Hamedan branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.
Associate professor of  Persian language and Literature, Bualisina university, Hamedan, Iran.
Ph.D student  of  Persian language and Literature, Bualisina university, Hamedan, Iran.
 
- نویسندگان مقاله(دست کم نویسنده مسئول) باید کد ارکید(ORCID) داشته باشند و هنگام ارسال مقاله آن را در صفحه مشخصات نویسنده ذکر کنند. این کد از  سامانه www.orcid.org قابل دریافت است.
 • شیوه ارجاع دهی:
ارجاع‌ها باید به دو شکل درون متنی و پایانی به شرح زیر باشد:
۱- ارجاع درون متنی، داخل پرانتز با ذکر نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، سال نشر اثر، شماره جلد(در صورت چند جلدی بودن کتاب) و شماره صفحه آورده شود. مثال: (زرین­کوب، ۱۳۸۵: ۹۲)
در ارجاع به قرآن نیز نام سوره و شماره آیه ذکر شود. مثال: (بقره/ ۲۵)
۲- ارجاع برون متنی(پایانی)، منابع به ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسندگان، به شرح زیر آورده شود:
ارجاع به کتاب:
 نام خانوادگی، نام نویسنده(سال نشر اثر). نام کتاب(ایرانیک/ ایتالیک). نام مترجم یا مصحّح. شماره جلد. نوبت چاپ. محل چاپ: نام ناشر. مثال:
- شفیعی کدکنی، محمّدرضا( ۱۳۸۶) صورخیال در شعر فارسی. چاپ یازدهم. تهران: آگه.
-بیغمی، محمدبن احمد(۱۳۹۱) داراب­نامه، تصحیح ذبیح­الله صفا، ۲ج، چاپ سوم، تهران: علمی و فرهنگی.
ارجاع به مقاله:
نام خانوادگی، نام نویسنده(سال انتشار) «نام مقاله داخل گیومه». نام نشریه(ایرانیک/ ایتالیک). دوره و سال. شماره مجلّه. شماره صفحات آغاز و پایان مقاله. مثال:
- شفیعی­کدکنی، محمدرضا(۱۳۸۸) «ساختارِ ساختارها». مجلّه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران. دوره دهم، سال هفدهم. شماره ۶۵. صص۷-۱۴.
- ارجاع به مقاله چاپ شده در مجموعه مقالات:
نام خانوادگی نویسنده مقاله، نام( سال انتشار) «نام مقاله داخل گیومه». نام مجموعه مقاله(ایرانیک/ ایتالیک). نام گردآورنده. شماره جلد. نوبت چاپ. محل چاپ: نام ناشر. شماره صفحات مقاله. مثال:
- پاینده، حسین(۱۳۹۰) «رمان رئالیستی یا سند اجتماعی؟ نگاهی به مدیر مدرسه آل احمد». در: جلال پژوهی. به کوشش محمود بشیری. چاپ اول. تهران: خانه کتاب. صص۲۲۵-۲۴۶.
ارجاع به منابع اینترنتی:
 نام خانوادگی، نام نویسنده(تاریخ آخرین بازنگری) «نام مقاله یا موضوع در داخل گیومه». نشانی پایگاه اینترنتی.  
 • یادآوری چند نکتۀ مهم
-  مقاله نباید پیشتر در جایی چاپ شده باشد یا همزمان برای نشریه دیگری ارسال شود.
- مدت زمان داوری اولیه مقالات، یک ماه است و کلیه مکاتبات با نویسنده مسئول انجام می­شود.
- بدیهی است که پذیرش نهایی مقاله پس از دریافت نظر داوران و انجام اصلاحات از سوی نویسنده، اعلام خواهد شد.
- این فصلنامه در ویراستاری ادبی مقالات، بدون تغییر محتوای اصلی آن­ها آزاد است.
- مقالاتی که راهنمای نگارش فصلنامه در آن­ها رعایت نشده باشد، در همان مرحله نخست، از چرخه داوری کنار گذاشته خواهند شد.
-گواهی‌نامه پذیرش مقاله، پس از اتمام مراحل داوری و ویراستاری و تصویب نهایی هیأت تحریریه، صادر و برای نویسنده مسئول ارسال خواهد شد.
-
فرم تعهد نامه نویسندگان( اصول اخلاقی) را از طریق لینک ذیل دریافت نموده و پس از تکمیل و اسکن  به ایمیل مجله ارسال گردد. 
./files/site1/files/۲%D۸%AA%D۸%B۹%D۹%۸۷%D۸%AF_%D۹%۸۶%D۸%A۷%D۹%۸۵%D۹%۸۷.pdf
-مقاله باید از طریق سامانه ­الکترونیکی فصلنامه به نشانی  Erfaniyat.iauh.ac.ir ارسال شود.
   
 • نشانی دفتر فصلنامه:
همدان، شهرک شهید مدنی، بلوار پروفسور موسیوند، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد همدان، صندوق پستی۷۳۴، کدپستی ۶۵۱۳۸، دفتر فصلنامه عرفانیات در ادب فارسی.
شمارۀ تماس با دفتر فصلنامه ۳۴۴۸۱۱۵۹-۰۸۱
شمارۀ همراه مدیر داخلی فصلنامه ۰۹۱۸۸۱۷۲۵۴۹ 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه عرفانیات در ادب فارسی:
http://erfaniyat.iauh.ac.ir/find.php?item=1.48.12.fa
برگشت به اصل مطلب