فصلنامه عرفانیات در ادب فارسی- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

تارگاه erfaniyat.iauh.ac.ir

رایانامه   erfaniyat@iauh.ac.ir

adab.erfan@gmail.com

تلفن: 081- 34481159

نمابر: 081- 34481159

صندوق پستی734

نشانیهمدان، شهرک شهید مدنی، بلوار پروفسور موسیوند، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، کدپستی: 65138

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه عرفانیات در ادب فارسی:
http://erfaniyat.iauh.ac.ir/find.php?item=1.57.17.fa
برگشت به اصل مطلب