فصلنامه عرفانیات در ادب فارسی- بایگانی مقالات زیر چاپ
مقالات در دست انتشار مقالات در دست انتشار شمارۀ ۴۳

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/30 | 
فصلنامۀ علمی- پؤوهشی « عرفانیات در ادب فارسی »
سال یازدهم، شماره ۴۳، تابستان ۱۳۹۹

 
رهیافت بینامتنیت منظومه جمشید و خورشید سلمان ساوَجی با نگاهی متفاوت به تاریخگرایی عرفانی.............................................................................................................................۱۳
ماندانا علیمی، سارا جاوید مظفری
تحلیل کارکرد شناختی نخستین غزل دیوان حافظ بر اساس نظریۀ شناختی....................................................................................................................................................................۴۱
علی گراوند، مریم ساکی
انسان کامل در ادبیات عرفانی عربی و فارسی تا عصر حافظ..........................................................................................................................................................................................۶۸
سیامک سعادتی
بررسی کمال­گرایی ایرانیان در هفت ­پیکر نظامی با تأکید بر اسطورۀ بزرگ ­بانوی هستی..........................................................................................................................................................۹۱
محسن وثاقتی جلال، شیما فرجی‌فر، زهرا نصیری
بررسی تطبیقی انسان آرمانی در آثار کوئلیو و عرفان اسلامی.........................................................................................................................................................................................۱۲۰
محمد اسماعیل عبداللهی، حسن رمضانی
اخلاص در بینش عرفانی و ارتباط آن با سایر مقامات.....................................................................................................................................................................................................۱۴۵
ماه نظری
بررسی تطبیقی مضامین عرفانی سورۀ یوسف(ع) در تفسیر خواجه عبداله انصاری و تفسیر صفی­ علیشاه..........................................................................................................................۱۷۵
مریم‏ السادات صحفی، حسین آذرپیوند، محمد سلامتیان
 
 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه عرفانیات در ادب فارسی:
http://erfaniyat.iauh.ac.ir/find.php?item=1.113.25.fa
برگشت به اصل مطلب