فصلنامه عرفانیات در ادب فارسی- 
شناسنامه نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/9/5 | 
شناسنامه نشریه
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان 
 مدیر مسئول : .....................................
سر دبیر : ..........................................
مدیر داخلی : ........................................
ویراستار زبان فارسی: ............................
ویراستار زبان انگلیسی: ..........................
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه عرفانیات در ادب فارسی:
http://erfaniyat.iauh.ac.ir/find.php?item=1.118.24.fa
برگشت به اصل مطلب