Journal archive for Google Scholar Robot!

Erfaniyat Dar Adab Farsi

فصلنامه عرفانیات در ادب فارسیVolume 12, Number 48 (2022-3)


Investigation and analysis of freedom in Attar Neishabouri's poems
نمود آزادگی در اشعار عطّار نیشابوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The home of mystical insight in the Karbala event
منزل بصیرت عرفانی در واقعه کربلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Combining Love and mysticism in the Persian sonnet
تلفیق عشق و عرفان در غزل فارسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mystical anthropology from the perspective of Rumi
انسان شناسی عرفانی از منظر مولانا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Death from the perspective of Ghazali and Attar
مرگ از نگاه غزالی و عطار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Hermetic elements in the three mystical books of Hadiqat-Al-Haqiqah, Mantiq-Al-Tayr and Masnavid
بررسی بن مایه‌های هرمسی در سه قلۀ عرفانی حدیقه‌الحقیقه، منطق‌الطیر و مثنوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The shared ideas of Abu Sa'id Abu al-Khair and Eynolghozaṭ in the field of mystical thought
بررسی تطبیقی تفکرات عرفانی ابوسعید ابوالخیر و عین القضات همدانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Ahmad Ghazali's Views on Interpretation of Hadith “Kalemat-o Laa Elah-a Ella Allah Hesni”
بررسی و تحلیل دیدگاه‌های احمد غزّالی در تفسیر حدیث «کلمه لا اله الا الله حصنی»*
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 47 (2021-11)


A Study of the position of unity of existence among Islamic religious mystics and the reason for the opposition of jurists and theologians to this theory
بررسی جایگاه وحدت وجود در میان عارفان و ادیبان اسلامی و علت مخالفت فقها و متکلمان با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study of the Wilayah from the point of view of Shams Tabrizi and Ibn Arabi
بررسی تطبیقی ولایت از دیدگاه شمس تبریزی و ابن‌عربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rumi and the subject of imprisonment in Masnavi
مولوی و مسئله زندان در مثنوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Mystical analysis of the symbols used in “Majma’ ol Bahrain” by Katebi Nishaburi’s
تحلیل عرفانی نمادهای مثنوی «مجمع‌البحرین» کاتبی نیشابوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intertextual relationships in mystical interpretations of Joseph Surah of Quran
بررسی روابط بینامتنی در تفاسیر عرفانی سورۀ یوسف(ع) در سده‌‌های متقدّم اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of the Common Features of love in The Confessions by Saint Augustine and The Lover's Autobiography by Ahmad Ghazali
بررسی تطبیقی مشترکات عشق در اعترافات آگوستین قدیس و سوانح‌العشاق احمد غزالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 46 (2021-3)


Determinism and Authority in Zoroastrian mysticism and its commonalities with Rumi's mysticism
جبر و اختیار در عرفان زرتشتی و مشترکات آن با عرفان مولانا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examining the case of "death before death" from Attar's point of view
بررسی مقولۀ «مرگ پیش از مرگ» از دیدگاه عطار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the concept of divine Love in Rumi’s Masnavi & Jami’s Haft Awrang
بازتاب مفهوم «عشق الهی» از منظر مولوی در هفت اورنگ جامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative functions of the story of creation in mythological, religious and mystical sources
کارکردهای تطبیقی داستان آفرینش در منابع اسطوره ای، دینی و عرفانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nature-based Mysticism in the Poetry of Sohrab Sepehri
عرفان طبیعت‌مبنا در شعر سهراب سپهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ghazals of Sultanvald and the worldview of the Malamatie cult
غزلیات سلطان‌ولد و جهان‌نگری مکتب ملامتیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 45 (2021-3)


Obaid Zakani's intellectual sources in the Ethics of the Nobility
سرچشمه‌های فکری عبید زاکانی در اخلاق الأشراف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Position of Reason in the Method of Mystical and Philosophical Knowledge from the Perspective of Rumi and Ibn Sina
بررسی جایگاه عقل در روش معرفت عرفانی و فلسفی از منظر مولانا و ابن‌سینا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A deconstructive critique of a mystical anecdote from the book Ronaq al-Majalis [The Prosperity of Meetings]
نقد شالوده‌شکنانۀ حکایتی عرفانی از کتاب رونق المجالس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Discussing the Principles of Philosophical and Artist-oriented Criticism in Masnavi
تبیین مبانی نقد حکمی هنرمند محور در مثنوی معنوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mystical-Psychological Analysis of Human Mental Confrontations in Feyz Kashani's Poetry
تحلیل‌ عرفانی-روانشناختی تقابل‌های ذهنی در شعر فیض کاشانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evolution of Character in the Exegesis Attitude to Theosophical Interpretations of Quran; the Story of Ibrahim in Focus
تحول شخصیت در نگرش تأویلی تفاسیر عرفانی با تأکید بر قصۀ حضرت ابراهیم(ع)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 44 (2020-11)


Homogeneous mystical themes in the poetry of Sheikh Mahmoud Shabestari and Abdolrahim Bora'i
بنمایه‌های همگون عرفانی در شعر شیخ محمود شبستری و عبدالرحیم بُرَعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of the "paragon of virtue" in the Sufi and Shia opinions
بررسی تطبیقی انسان کامل در تفسیر متصوفه و شیعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

God's symbolic names in Rumi's Masnavi
نام‌های نمادین خداوند در مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

“Rough and tumble” and “Ruin” in Culture of Rumi’s Poetry
«زیر و زبر» و «ویرانی» در فرهنگ سروده‌های جلال‌الدین محمد بلخی (رومی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Neoplatonic ideas in Mantiq al-Tair of Attar Neyshabouri
پندارهای نوافلاطونی در منطق‌الطیر عطار نیشابوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The symbolic use of the cloak and its reflection in the lyric poetry of Shams Tabrizi
کاربرد نمادین خرقه و بازتاب آن در دیوان غزلیات شمس تبریزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 43 (2020-8)


A Comparative Study of the Mystical Themes of the Josoph Surah in the Interpretations of Khajeh Abdullah Ansari and Safi Ali Shah
بررسی تطبیقی مضامین عرفانی سورۀ یوسف(ع) در تفسیر خواجه عبداله انصاری و تفسیر صفی‌علیشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sincerity in mystical insight and its relation to other positions
اخلاص در بینش عرفانی و ارتباط آن با سایر مقامات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of the Ideal Man in the Works of Coelho and in Islamic Mysticism
بررسی تطبیقی انسان آرمانی در آثار کوئلیو و عرفان اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study of Iranian perfectionism in Nezami’s “Haft Peykar” By emphasizing the myth of the great lady of the universe
بررسی کمال‌گرایی ایرانیان در هفت‌پیکر نظامی با تأکید بر اسطورۀ بزرگ‌بانوی هستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The “Perfect Human” in Arabic and Persian mystical literature till Hafez's era
انسان کامل در ادبیات عرفانی عربی و فارسی تا عصر حافظ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Function Analysis of the First Sonnet of the Divan of Hafez based on Cognitive Metaphor Theory
تحلیل کارکرد شناختی نخستین غزل دیوان حافظ بر اساس نظریۀ شناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Intertextual approach toward the poem “Jamshid and the Sun” by Salman Savaji with a different view of mystical historicism
رهیافت بینامتنیت منظومۀ جمشید و خورشید سلمان ساوَجی با نگاهی متفاوت به تاریخ‌گرایی عرفانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 42 (2020-5)


Comparing the Pilgrim’s Progress in the Worldviews of Mir Seyed Ali Hamedani and Seyed Haidar Amoli
مقایسۀ سلوک عرفانی میر سیدعلی همدانی و سید حیدر آملی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An analysis of the story "The stuning castle" extracted from Manavi-Masnavi based on Greimas actantial model.
تحلیل و بررسی داستان «دژ هوش‌ربا» در مثنوی معنوی بر اساس الگوی کنشگرای گرماس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of mystical language characteristics Savanh Ashaq Ahmad Ghazali.
بررسی و تحلیل ویژگی‌های زبان عرفانی در سوانح‌العشاق احمد غزالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study of the various aspects of mysticism in Attar's Seven Cities of Love
بررسی و تحلیل وجوه متنوع عرفان در «هفت‌ شهر عشق» عطار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study of Determinism in the poems of IlyaAbuMadi, Khayyam and Hafiz
بررسی تطبیقی موضوع جبر و اختیار در اشعار ایلیا ابوماضی، خیام و حافظ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The flow of mystical interpretations from the first interpretations to the interpretation of Abdul Razzaq Kashani based on the “Royat”verse
جریان شناسی تفاسیر عرفانی از نخستین تفاسیر تا تفسیر عبدالرزاق کاشانی بر اساس آیۀ رؤیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 41 (2020-2)


Reflection of Shahnameh Myths in the Letters and Alchemy of the Happiness of Imam Mohammad Ghazali
بازتاب اسطوره‌های شاهنامه در مکاتیب و کیمیای سعادت امام محمد غزالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Formation and historical course of Islamic Mysticism and Sufism from beginning to seventh century AH
شکل‌گیری و سیر تاریخی تصوف و عرفان اسلامی تا قرن هفتم هجری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fate and Unity of Existence in Comparative Philosophy of Molana and Sultan Valad Conduct in Masnavi Molavi and Sultanvalad Masnavies
مطالعۀ تطبیقی فنا و وحدت وجود در تعالیم حکمی مولانا و سلطان‌ولد با تکیه بر مثنوی معنوی و مثنوی‌های سلطان‌ولد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Rumi's and Rumi's Mystical Thoughts on the Complete Man relying on Masnavi and Foucault
بررسی تطبیقی اندیشه‌های عرفانی مولانا و قونوی درباره انسان کامل با تکیه بر مثنوی و فکوک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis and Study of the Embodiment of Actions from Ibn Arabi's Point of View According to Some Principles of Anthropology and Epistemology
تحلیل و بررسی تجسم اعمال از منظر ابن عربی با توجه به برخی مبانی انسان‌شناسی و معرفت‌شناسی وی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rumi's epistemology and implications for moral education
معرفت‌شناسی مولانا و دلالت‌های تربیت اخلاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 40 (2019-11)


Elimination of the Elements of the Sentense in Sahife-ye-Shahi Book
حذف ارکان جمله در کتاب « صحیفۀ شاهی» با اشاره‌هایی به متون مربوط به بخش مشایخ و اهل یقین، زهّاد و صلحا و سایر بخش‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Brief Study of Ghosheiri and Molavi's Points of View on the Subject of Poverty Acceptance and Hunger Selection
گذاری اجمالی بر دیدگاه‌های قشیری و مولوی در باب اختیار فقر و انتخاب جوع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examining Ethical and Mystical References in Almighty Dreams of Maanavi Masnavi
بررسی اشارات اخلاقی و عرفانی در رویاهای تمثیلی مثنوی معنوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigate light Zoroastrian mysticism and expressed its similarities with Sufism of Molana
نور در آیین زرتشت و عرفان مولوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative and Bearing from the Perspective of Azizeddin Mohammad Nasafi and Allameh Bahr-ol-Olum
بررسی تطبیقی سیر و سلوک از منظر عزیزالدین محمّد نسفی و علامه بحرالعلوم(ره)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of the Discovery of al-Asrar Meibodi with a Description of the Affection by Jami
بررسی تطبیقی کشف الاسرار میبدی با شرح محبت نامه جامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ein al-Qozat Hamedani and an Esoteric accusation in the Seljuqian era
عین‌القضات همدانی و اتهام باطنی‌گری در عصر سلجوقیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 39 (2019-12)


The opening to Christian theosophy in Iranian Literature
طلیعه عرفان مسیحی در ادبیات ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mawlawi’s Point of View About The Process of Psychological Sublimation
فرآیند تصعید روانی از دیدگاه مولوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Concept of "othering" at Explaining Creed and Tradition from the View of "Khadjeh Abdullatif Chashti" through his Epopee "Haqiqatulhaq"
مفهوم غیریّت‌سازی در تبیین طریقت و شریعت از منظر خواجه عبداللطیف چشتی در منظومۀ حَقیقَه الحَق
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Love and its Manifestations in Leading the Soul towards the Desired Perfection in Ebne Arabi and Molavi School of Thought
عشق و جلوه آن در به ثمر رساندن نفس انسانی به کمال مطلوب در مکتب ابن عربی و مولوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining the position of the mystical dance in ideasand the poems of Khaghani
تبیین جایگاه سماع در اشعار و اندیشۀ خاقانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surrealistic Subjectivity and lingual in Tamhidat e Eynolghozat
ذهنیت و زبانِ سورئال در تمهیدات عین‌القضات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Rooting and Analysis of some of the Allegorical Stories of Jami’s Haft Ovrang in Attar’s Masnavies
واکاوی و ریشه یابی برخی حکایات تمثیلی هفت اورنگ جامی در مثنوی های عطّار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

سیمای آزادگان (مجانین) از زبان مولانا و عطار
سیمای آزادگان (مجانین) از زبان مولانا و عطار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 38 (2019-5)


An Analysis of the Gnostic Psychotherapy Practices in the Military Reservoir
تحلیلی بر شیوه های عرفانی روان درمانی در مخزن الاسرار نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Crying from the viewpoint of Sanai Ghaznavi
گریه از دیدگاه سنایی غزنوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و تحلیل درون مایۀ عرفانی در ترانه سرایی
بررسی و تحلیل درون مایۀ عرفانی در ترانه سرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mohabbatol, Yousef and Zulikha, Mohammad bin Gholam Gholooi
بررسی تطبیقی اندیشه های عرفانی عبدالرحمن جامی و محمدبن غلام گلهوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Contemplation in Shari'a's View towards the Magic with an Approach to Mawlana's Thoughts
درنگی در نگاه شریعت به مقوله سحر با رویکردی به اندیشه های مولانا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Godless words in a vassal’s language named Hallaj An Overview to “Shath” and their types in Hallaj’s poems
انواع روایی شطح در آثار حلاج با تاکید بر دیوان حلاج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Objectivity of Intuitive Knowledge in Islamic mysticism
عینیت معرفت شهودی در عرفان اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به آغاز سفر مرغان در منطق الطیر عطار و نمادگرایی آن با استفاده از نظام روانشناسی تحلیلی یونگ
نگاهی به آغاز سفر مرغان در منطق الطیر عطار و نمادگرایی آن با استفاده از نظام روانشناسی تحلیلی یونگ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 37 (2019-3)


Designing and analyzing the pattern of discovery of religious systems based on the mystical thought of Imam Khomeini
طراحی و تحلیل الگوی کشف سیستم‌های دینی با تکیه بر اندیشه عرفانی امام خمینی(ره)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of Bidel's mystical thoughts on the construction of specific compounds
تأثیر اندیشه های عرفانی بیدل در ساخت ترکیبات خاص
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Representation of Secret in Masnavi Manavi
جلوه‌های راز در مثنوی معنوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Intrinsic and Extrinsic Motivation Iranian mysticism gravamen
بررسی ادبیات شکوائیه عرفانی ایرانی در دوران صفویه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mystical sides in Nezami’s Khosrow – va – shirin
جوانب عرفانی خسرو و شیرین نظامی گنجوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Interpertations with a Critical Approach Signification of Men’s Superiority over Women In Mystical
مفهوم شناسی قوامیت مرد بر زن در تفاسیر عرفانی با رویکرد انتقادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reverence of creature, joy and service to the creation in the eyes of Bayazid Bastami
تکریم مخلوق ، شادی و خدمت به خلق در نگاه بایزید بسطامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Surveying fiction innovations of MASNAVI based on third booklet
بررسی نوآوری‌های داستانی در مثنوی براساس دفتر سوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 36 (2018-11)


Volume 9, Number 35 (2018-9)


Matching the Mystical Themes of AL-Sahifah AL-Sajjadiyyah with Persian Poetry by Looking at Some General Phrases
تطبیق مضامین عرفانی صحیفه سجادیه با شعر پارسی با نگاهی به برخی آرا ء کلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Salman Savaji's sonnets Report from the point of view Eschatology
گزارش غزلیّات سلمان ساوجی از نگاه فرجام‌شناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Distinction Idieas of Imam Khomeini’s on Comparison with Ancient Abbatial Mystical Traditions
تمایز آراء عرفانی امام خمینی(ره) در مقایسه با سنن صوفیان متقدم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rumi’s Religion Experiences in Masnavi based on Glock’s and Stark’s pattern
تجربه دینی مولوی در مثنوی بر اساس الگوی گلاک و استارک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing and Reviewing the Mystical Thoughts and Ideas of Attar Neishabouri in the context of "authoritie" and "proceeding"
تحلیل و گذاری بر آرا و اندیشه‌های عرفانی عطار نیشابوری بر اساس «مقام» و «حال»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Manifestation of Thought Blame in Sheikh Sanán’s Tale
تجلی ملامت اندیشی در حکایت شیخ صنعان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A part of Ibne Hesams Innovations in Riyaz Alftyan (Appellation and lexical differences)
گوشه ای از نو آوری هایِ (وجه تسمیه، فروق اللغه) ابن حسام در "ریاض الفتیان"
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Elite Conflicts in the face of the first Sufis
تحلیل منازعات خواص جامعه در مقابله با صوفیان نخستین تا قرن چهارم هجری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 34 (2018-6)


An Analytical-decoding process about Hushroba Dez story
پردازشی تحلیلی ـ رمزگشایانه به داستان «دز هوش ربا»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Mystical Function of Natural (Marine) Symbol in Maghrebi's Persian Poems
کارکرد عرفانی نمادهای طبیعی(حوزه بحری) در اشعار فارسی شمس مغربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intellectual in Sufism
روشنفکری در تصوف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Approach of Force and Will in Einolghozat's Thoughts, Based on Tamhidat, Nameha. Yazdanshenakht and Lavayeh with a focus on Rhetoric's and Sufism
رویکرد جبر و اختیار در اندیشه‌ عین‌القضات همدانی با تأکید بر «تمهیدات، نامه‌ها، یزدان‌شناخت و لوایح»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

human perfection in Ibn arabi thought in the world
بررسی کیفیت استکمال نفس در عوالم اخروی از دید ابن عربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Behavior Positions of trust, satisfaction, and surrender in Mysticism literature and Attar's Masnavi
مقایسۀ مقامات سلوکی توکل، رضا و تسلیم در مکتب و ادبیات عرفان با تکیه بر مثنوی‌های عطار نیشابوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychological analysis of manifestation of despair and despair in the poems of Kalim Kashani
تحلیل روانشناختی تجلّی یأس و ناامیدی در غزلیات کلیم کاشانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The motivations of the garlic in the Tazkera of Olia Attar
انگیزه‌های سیر آفاقی در تذکره اولیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 33 (2018-3)


Analysis of the Position of Reza and Hayat Tayyeb in Mystical Texts With the Approach to Frequent Words
تحلیل مقام رضا و حیات طیّبه در متون عرفانی با رویکرد به واژه‌های مکرّر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examining Mystical Shathiyyat by A Look at the Noam Chomsky's transformational Theory
بررسی شطحیات عرفانی با نگاهی به نظریۀ گشتاری چامسکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation Mystics’ view Points Towards Hadith Tafreqe (Division Hadith) With Particular Reference to Molavi
نگرش عرفا بر مضمون حدیث تفرقه با تأکید بر مولوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mystical Thoughts in Poetry of Qaisar Aminpour
اندیشه‌های عارفانه در شعر قیصر امین پور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Oight Journying and Wayfaring of Naghshbandiie in the “Haftorange Jami”
بررسی سیر و سلوک هشت‌گانه طریقه نقشبندیه در هفت اورنگ جامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lifestyle in the mystical commentary of Kashif al-Asrar Meybodi
سبک زندگی در تفسیر عرفانی کشف الاسرارِ رشیدالدین میبدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The First Of “Eshgh Name’s” (Love Book’s)
نخستین عشق نامه ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study and Analysis of the Features of the Mystical Language in the Theology of Baha'u'valad
بررسی و تحلیل ویژگیهای زبان عرفانی در معارف بهاء ولد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

سیمای آزادگان (مجانین) از زبان مولانا و عطار
سیمای آزادگان (مجانین) از زبان مولانا و عطار
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 32 (2017-12)


Hajj Baitullah Al-Haram in the View of Sofia
حج البت در چشم و دل صوفیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The analysis of Moalvi ‘s personality based on Yung ‘s individuality process
تحلیل شخصیت مولوی بر اساس فرایند فردیت یونگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Analysis of Mystic Fable of Camel and its Semantic Functin in “Masnavi” and “Hadighe”
تحلیل فابلِ عرفانی شتر وکارکردمعنایی ‌آن در مثنوی و حدیقه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of the allegory in explaining the mystical theories of Njam al-din-Razi in Mersad al-ebad
نقش تمثیل در تبیین نظریات عرفانی نجم الدین رازی در مرصادالعباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Symbolization and the Destruction of Meanin
« سمبل سازی و معنا سوزی» قرائتی مولف‌محور از حکایت شاه و کنیزک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

کمال جلاء و استجلاء در موطن انسان کامل از منظر ابن عربی و ابن فناری با نگاهی به آرای امام خمینی
کمال جلاء و استجلاء در موطن انسان کامل از منظر ابن عربی و ابن فناری با نگاهی به آرای امام خمینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Paradox in mystical poems of Imam Khomeini
متناقض‌نمایی در اشعار عرفانی امام خمینی (ره)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Reading of Mystical concepts in Shahnameh of Ferdowsi and Architecture of Iran
خوانش تطبیقی مفاهیم عرفانی در شاهنامۀ فردوسی و معماری ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 31 (2017-9)


The Analysis of Archetype and Theosophical Ultraism Symbols for Golshane Raz with Approach to Jung’s Theory
واکاوی وتحلیل کهن الگو و نمادهای فرارونده عرفانی درگلشن راز با رویکرد به نظریه روان شناختی یونگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mentioning the Divine Mercy and Blessing in the Pomes of the Egyptian EbneFarez and Hafez Shirazi
ذکر الطاف الهی و مواهب رحمانی در اشعار ابن فارض مصری و حافظ شیرازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hojviri epistemologic viewpoints in Kashf- ol Mahjub about faith & knowledge
دیدگاه های معرفت شناختی هجویری در کشف المحجوب درباره ایمان و معرفت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mystical homes in Ghazali's Resalat Al-Teyr
منازل عرفانی در «رساله‌الطیر» احمد غزالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Idealism in Sufism
ایده آلیسم در تصوف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating and criticizing the “in tasavvof” parable anecdote from “Maghamat Hamidi” book a case study based on the Structuralism Rules
بررسی و نقد ساختارگرایی حکایت عرفانی « در تصوف » از مقامات حمیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ironic features of Shams Tabrizi 's language and character
ویژگی‌های آیرونیک زبان و شخصیت شمس تبریزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The subject of Hijab in Attar's perspective
مقوله حجاب از دیدگاه عطار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 30 (2017-6)


The Perfect Man from the Ibn-Fanari
کاوشی در نظریه انسان کامل در کتاب مصباح الانس ابن فناری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Check Mystical and Religious Symbols and their Impact on Stability Poetry (Based on Holy Defense Poetry Congress Seventeen Emphasis on Salman Harati, Seyyed Hassan Hosseini and Tahereh Saffarzadeh)
بررسی نمادهای عرفانی و مذهبی و تأثیرات آن ها بر شعر پایداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

مفهوم ذات حق در گلشن راز شبستری
مفهوم ذات حق در گلشن راز شبستری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Deconstruction in mystic terminology of Divan Khaqani
واسازی در مصطلحات عرفانی دیوان خاقانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Deliberation in the Desire‚ the Reasons and the Conditions
تأملی در وادی طلب، علل و شرایط آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of Trust and its Degrees in Quran and Sofia Educational Texts by eighth Century
بررسی تطبیقی مقام توکل و درجات آن در قرآن و متون تعلیمی صوفیه تا قرن هشتم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship of Love and Creation in Meybodi’s Kashf al-Asrar and Oddat al-Abrar
بررسی رابطۀ “عشق و آفرینش” در کشف الاسرار و عده الابرار میبدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Perfect Human in the Poetry of Amir Khusrau Dehlavi
انسان کامل در اشعار امیرخسرو دهلوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 29 (2017-3)


Self-knowledge in perspective of Einolghozat
معرفت النفس از منظر عین القضات همدانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anology or Self-Olorification
قیاس یا ناز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Manifestation of stations and states in Bidele Delavi’s Lyrics(Ghazaliyat)
بازتاب عرفان عملی در دیوان غزلیات بیدل دهلوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Treading of the Love in the School of Saadi and Roozbehan
سلوک عشق در مکتب سعدی و روزبهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The companionship Of Love and Suffering Regarding The Quran Verses, Traditions, and Mystics Opinions
همنشینی محبّت و محنت با رویکردی به (آیات قرآن، روایات و آرای عرفا)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mysticism Manifestation in Lyrics of Foroughi Bastami
تجلّی عرفان در غزلیات فروغی بسطامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immortalized in poetry interpretation reflects the approach Astvrh‌Shnasy
بازتاب تأویلی جاودانگی در شعر مولوی با رویکرد اسطوره‌شناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structure of Mystical “Journey” in Poetry of Kamal Khujandi
ساختار «سفر»های عرفانی در اشعار کمال خجندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 28 (2016-10)


An Investigation in the Most important Mystic Concepts of Soltan Valad with a look at the Molavi’s Thoughts
پژوهشی در مهمترین مفاهیم عرفانی معارف سلطان‌ولد با نگاهی به اندیشه‌های مولوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Mystic's Look on Death
نگاه عرفا به مرگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inter-textual View on Elements and Context of Tale Entitled Motreb Pir in Three Spiritual Works on Gremas's Meaning –Structure
نگاهی بینامتنی به عناصر و محتوای داستان مطرب پیر در سه اثرعرفانی بر اساس دیدگاه معنا-ساختاری گرماس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Concept of pain and Joy of Attar's view
مفهوم درد و لذّت از دیدگاه عطار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Jealousy (zeal) at the Mystical Texts of Persian Literature Till 8th Century
جلوه‌های غیرت درمتون عرفانی ادب فارسی (تا قرن هشتم)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Theosophical Remembrance (Zikr) in the passage of Time
ذکر عرفانی در گذر زمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Heart in Molana Viewpoint and Assuming Divine Manners and Getting Divine Manners
قلب و کارکردهای معرفتی و عملی آن از دیدگاه مولانا و تخلّق به خوی کبریایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Quran's Hermeneutical Reflection on Kashani's Mesbah-al-Hedaya (The Guidance Light)
بازتاب هرمنوتیکی قرآن در مصباح الهدایۀ کاشانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 27 (2016-7)


جلوه‌های کودکان روستایی در آثار مولانا با تاکید بر دیوان کبیر
جلوه‌های کودکان روستایی در آثار مولانا با تاکید بر دیوان کبیر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Cultural Comprehensiveness Variation and Hafez Mystical Thoughts, in his Poetry
تبلور جامعیّت فرهنگی و اندیشه‌های عارفانه حافظ، در شعر او
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Reflection of the Personality of Imam Ali (PBUH) in the Poetry of Sayyed e Hemyari and Comparing it with the Visage of Perfect Human in the Poetry of Naser Khosro
انعکاس شخصیت امام علی(ع) در شعر سیّد حمیری و مقایسه آن با سیمای انسان کامل در اشعار ناصرخسرو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of concept of Fana in Thought of Abu Saeid Aboalkhair and Sepehri
مقایسه مفهوم «فنا» در اندیشه‌های ابوسعید ابوالخیر و سهراب سپهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of Harut and Marut Myth in Masnavi
بررسی اسطوره هاروت و ماروت در مثنوی معنوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Theology in Sufism and it's Reflection in kashfal-mahjub
علم کلام در تصوف و بازتاب آن در کشف المحجوب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Mystical Concepts in The Terrestrial Nutrients of André Gide and Hafiz’s Ghazaliat
بررسی مضامین عرفانی در مائده های زمینی آندره ژید و غزلیات حافظ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Moses and Shepherd Dialog in Masnavi
تحلیلِ گفتگوی موسی و شبان در مثنوی معنوی بر مبنای تئوری منطق گفتگوییِ باختین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 26 (2016-4)


Manifestation of the
تجلی آیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surrealism in Masnavi Ma’navi
سوررئالیسم در مثنوی معنوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Upheaval of Mystic Attitudes and Moods
سیر تطور احوال و مقامات عرفانی تا قرن ششم هجری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Look at the Mystic Themes of Salek Qazvini's Sonnets
نگاهی به مضامین عرفانی غزلیات سالک قزوینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Scrutiny and comparison “Theosophy” ingredient in two “Ashoraien epopee (Atashkadeh nayyer Tabrizi) and (ganjineh Alasrar Omman Samani)
بررسی و مقایسهی عناصر عرفانی دو منظومهی عاشورایی (آتشکدهی نیّر تبریزی و گنجینهالاسرار عمّان سامانی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

مأخذ شناسی حکایات زاهدان و صوفیان قرن اوّل و دوم هجری مطالعه موردی (کتاب پند پیران)
مأخذ شناسی حکایات زاهدان و صوفیان قرن اوّل و دوم هجری مطالعه موردی (کتاب پند پیران)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Human’s Alien and Salvation from “Lyrics of Shams” and “Myths of Mandaean” Point of View
گم‌گشتگی و نجات بخشی انسان از منظر غزلیات شمس و اسطوره‌های مندایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Death in John Donne and Sohrab Sepehri
بررسی تطبیقی مضمون مرگ در آثار سهراب سپهری و جان دان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 25 (2016-1)


The Goal-Making of Verb Structure in Mystical Collection of GolshanRaz
هدفمندی ساختمان فعل در منظومۀ عرفانی گلشن راز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association BunchesOf Mystical Images in KalimHamedani's Divan
خوشه‌های تداعی تصویرهای عرفانی در دیوان کلیم همدانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hjvyry Techniques to Make Kashf al-Mahjub Extraordinary Stories Credible
شگردهای هجویری برای باورپذیری حکایت‌های شگفت-انگیز کشف‌المحجوب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psycho-analysis of Personality Dimensions of Mysticism Great Men in Asrar al- Tohid
تحلیل روانکاوانه ابعاد شخصیتی بزرگان تصوف در اسرار التوحید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impression of Hafiz’ Ghostic Sonnets on Forughi Bastami
تأثیر پذیری فروغی بسطامی از حافظ شیرازی در غزل عارفانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Death and Voluntary Death from Sanai, Attar and Molana’s points of view
مرگ و موت ارادی از دیدگاه سنایی، عطار و مولانا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study and Analysis of Vision, Observation and Intuition in Myths and Mystics (According to the Persian mystical texts to the seventh century AH)
بررسی و تحلیل مبحث رؤیت و مشاهده و مکاشفه در اساطیر و عرفان ( با توجّه به متون برگزیدۀ نثر فارسی تا قرن هفتم هجری قمری )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pantheism in Masnavi Manavi
وحدت وجود در مثنوی معنوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 24 (2015-10)


Mystical Secrets and Allusions in the Eraghi’s Ghazals
رموز و اشارات عرفانی در غزلیات فخرالدین عراقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relation between Mysticism and Politics in Shia’s Political Thought with Emphasis on the Nizari Ismailis’ Imamat-oriented Mysticism (Hassan Sabbah)
رابطه عرفان و سیاست در اندیشه سیاسی شیعه با تاکید بر دولت امامت گرای عرفان محور اسماعیلیان نزاری (حسن صباح)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Common Aspects of Eynolghozat and Zoroaster's Thoughts
بررسی تطبیقی تفکرات و آراء عرفانی زرتشت و عین القضات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

کارکرد زیبایی در عشقِ مجازی و شاهدبازی عرفا
کارکرد زیبایی در عشقِ مجازی و شاهدبازی عرفا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Effect of Attar’s Mantic Uttair on Legend of Centuries
بررسی تأثیر منطق الطیر عطار در افسانۀ قرون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Conscious and Unconscious Speech in the Words of Sheikh Abul Hasan khareghani
کلام متمکّن و کلام مغلوب در سخنان شیخ ابوالحسن خرقانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review Of "Keramat" In Allegories Of The Molavi's Mathnavi
بررسی کرامت در تمثیل‌های مثنوی مولوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Allegorical Implications of Narrations Related to Hazrate Moosa (P.B.U.H) in Molana's Masnavi
تحلیل ظرفیت‌های تمثیلی حکایات مربوط به حضرت موسی(ع) در مثنوی مولانا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 23 (2015-6)


The Analysis of the Symbols in Attar’s Mosibatname
تحلیل رمزهای مصیبت‌نامه عطّار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Double Application of Black Color in Islamic Mysticism
کارکرد دوگانۀ رنگ سیاه در عرفان اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Death and the Meaning of Life in Molavi’s Thoughts
بررسی و تحلیل مرگ و معنای زندگی از دیدگاه مولوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Analysis of Adam’s Creation in Mersad al-Ebad and Khatib_Farsi’s Ghalandarnameh
بررسی آفرینش آدم (ع)در مرصادالعباد و قلندر نامه خطیب فارسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison between the poetry of Mirza Habib_e_Khorasani and Elahi_e Ghomshei
مقایسه اشعار میرزا حبیب خراسانی و الهی قمشه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sanaie and Attar Mystic Look to the Struggle of Satan with Jesus
نگاه‌ عارفانۀ سنایی و عطار به تنازع ابلیس با عیسی(ع)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation and Explanation of Gnostic ideas of Attar Neyshabouri
بررسی و تبیین اندیشه‌های عرفانی عطار نیشابوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reflects of Ignorant poetry in the Mystic poetry of the Seventh and Eighth Centuries
بازتاب شعر جاهلی در شعرعرفانی فارسی قرن هفتم و هشتم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mysticism Manifestation in Lyrics of ForoughiBastami
تجلّی عرفان در غزلیات فروغی بسطامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 22 (2015-4)


The Disposition of Indian Style Poets
مشرب شاعران سبک هندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Microcosms and Macrocosms in Zoroastrian Mysticism and its Commons with Molana’s Mysticism
عالم صغیر و کبیر در عرفان زرتشت و مشترکات آن با عرفان مولانا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Farreh Izadi and Enayat Elahi in Mythical and Fictional World view with Emphasis on shahname ferdousi and Masnavi Molavi
«فرّه ایزدی» و «عنایت الهی» درجهان‌بینی اسطوره‌ای و عرفانی با تأکید بر شاهنامه فردوسی و مثنوی مولوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation and Analyses of Human Identity In Mersad-Al- Ebad
تبیین و تحلیل مؤلفه‌های هویت انسان در مرصادالعباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Alast Universe in the Mystical Prose Texts
عالم اَلَست در متون منثور عرفانی تا قرن هفتم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation and Analysis of the Quality of the Chasing and Ascendence Phases in Myth and Mysticism
بررسی و تحلیل کیفیّت مراحل گذر و سلوک و تشرّف در اسطوره و عرفان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Staticism and Dynamism of the World Order From Molavi Balkhi’ Perspective
پویایی و ایستایی نظام هستی از دیدگاه مولوی بلخی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of the Main Thoughts of Mystics and Sufis (Shiah and Sunni)
بررسی مفاهیم اصلی نظام فکری عارفان و صوفیان شیعه و سنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 21 (2015-1)


The study of vertical connection of verses in Hafiz's Ghazals
بحثی دربارۀ پیوند عمودی خیال در غزلیات حافظ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparative study of “pantheism” from Molana's view and Opanishad's
بررسی تطبیقی وحدت وجود از نظر مولانا و اوپانیشادها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mystical Tolerance and Ash'ari's Theology
تساهل صوفیانه و کلام اشعری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Share on category of " The soul food " in Mawlana's Mind and Language
گذاری بر مقوله « قوت جان » در ذهن و زبان مولانا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review and Analysis of the Sea and the Drop Icons in Rumi's Ghazaliyat
بررسی و تحلیل نماد قطره و دریا در غزلیات مولانا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Manifestations of Mysticism in Tijani Yusef Bashir's poems
جلوه‌های عرفان در اشعار «تیجانی یوسف بشیر»1 دکتر جمشید باقرزاده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Originality of poems and Quatrains alleged to Abusaied Abolkheyr
« اصالت رباعیات و اشعار منتسب به ابوسعید ابوالخیر»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Unity of Attributes from the Points of Viewof Quran, Imam Reza and Sanaie
توحید صفاتی از منظر قرآن کریم،امام رضا(ع) وحکیم سنایی غزنوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 20 (2014-10)


Ismaili Gnostic (Mysticism) in the words of Abol Ala Maari and Naser khosro
گنوسِ (عرفان) اسماعیلی در سخنان ابوالعلاء معرّی و ناصرخسرو قبادیانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Revelation of Astonishment in Divan- Kabir
تجلّی حیرانی در دیوان کبیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Increase of Tension from the Viewpoints of Maulavi and Frankle
افزایش تنش از دید مولانا و فرانکل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Teachings in Appearance of Miracles
نقش تعلیمات در پیدایش کرامات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Rites of the Sufis in the Ensane- Kamel "Perfect Man"
آداب اهل تصوّف در کتاب "الانسان الکامل"
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Reflect of Aesop’s Fables on Masnavi
بازتاب فابل‌های ازوپ در حکایات مثنوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studies and Analysis Semiotic of the Mevlevian Sama
بررسی و تحلیل نشانه‌شناسی سماع فرقه مولویه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating and Analyzing the Conception of Human Quad Communications in Masnavi Manavi
بررسی و تحلیل مفهوم ارتباط های چهارگانه بشری در مثنوی معنوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 19 (2014-6)


Mystical Manifestations in Romantic Epopee “Golo-Nouruz”
جلوه‌های عرفانی در منظومه عاشقانه « گل و نوروز »
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social Contexts of Renouncing World, In Islamic Mysticism and the Works of Attar
زمینه‌های اجتماعی دنیاگریزی در عرفان اسلامی و آثار عطار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Transcendentalic Movement of Death in the Mind of Molana Rumi
حرکت متعالیه مرگ درمثنوی معنوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Function of the Archetype of Journey in the Life of Three Sophies
نقش و کارکرد سنت سیاحت در زندگی سه صوفی سیّاح (ابراهیم ادهم ، منصور حلاج، علی بن عثمان هجویری)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Roots of Sheykh Azari’s Thoughts in Javaher-ol-Asrar
سرچشمه‌های فکری شیخ آذری اسفراینی در تألیف جواهرالاسرار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Common Allegories in Rumi and Attar’s Mathnavis
«بررسی تمثیلات مشترک میان مثنوی های عطّار و مثنوی معنوی مولوی»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Training to Gnostic Love by Bidel Dehlavi
آموزه عشق عرفانی نزد بیدل دهلوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The visage of the wise in Masnavi Ma’anavi
«سیمای عارفان در مثنوی معنوی»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 18 (2014-4)


The Manifestation of Mythological Dance in Mystic Semaa.
تجلّی رقص های اساطیری در سماع عرفانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of “Guardianship” in “Kashf-ol-Mahjub” of Hojviri
بررسی« ولایت» در کشف المحجوب هجویری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mysticism and Fake Mysticism in the Mirror of Folklore Culture
عرفان و عرفان نمایی در آیینه فرهنگ عامیانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Appearance on the Inside in Educational Teachings of Sufism
تاثیراصلاح ظاهربرباطن درآموزه‌‌های تربیتی صوفیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Removing Mediators from Relations in Sufism Ideology
حذف واسطه‌ها از رابطه‌ها در جهان بینی عارفان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comfarison between Hakim Termezi’s Thoughts and Ghosticism
مقایسه آراء حکیم ترمذی با آیین گنوسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Zaum' in shams lyric poems
زائوم در غزلیات شمس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Commemoration of Twinkle (seizing an opportunity) in Khayyam’s Intellection with a Comparative Glance at Mowlavi.
گرامی‌داشتِ‌دم (اغتنام فرصت) در اندیشه خیام با نگاه تطبیقی به مولوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 17 (2014-1)


" The Mortification and its Impression on wayfarer’s intellectual Education"
ریاضت و تاثیر آن بر تربیت نفسانی سالک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Inference of Gnostics and Sufism Sheiks from Poverty, relying on Ali Hojviri’s Kashf almahjoob and Aziz Alddin Nasafi’s Ensane kamel
تلقّی عرفا و مشایخ صوفیّه از«فقر» با تکیه بر کشف‌المحجوب علی هجویری و انسان کامل عزیز الدّین نسفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Sanaei’s Advices in Tahrimat al-qalam
بررسی مباحث تعلیمی سنایی در مثنوی تحریمه‌القلم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The concept of Voluntary Death from the view of Sanaei and Attar
مفهوم مرگ اختیاری از دیدگاه سنایی و عطار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of Annihilation in Bidel’s poetry
بررسی فنا در اشعار بیدل دهلوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Symbolism in Attar's poems
نمادانگاری در منظومه‌های‌ عطّار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on the Ethical Withhold from Mowlavi and William James' Point of View
بررسی مفهوم تعلیق اخلاقی از نگاه مولوی و ویلیام جیمز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Manifestation of Divine Names and Attributes in Sanaei’s Divan
تجلّی اسماء و صفات الهی در دیوان سنایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 16 (2013-10)


A Study on the Reasons of Difference in Mysticism Thoughts
بررسی علل اختلاف در اندیشه‌های صوفیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Persian and Arabic Sources of Forty Stories from Sufiyeh Stories: The Study under Investigation (Roze Khold)
منابع عربی و فارسی چهل حکایت از حکایات صوفیه مطالعه مورد پژوهانه (کتاب روضه خلد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Mystical Introduction to the “Alstebtan”
بررسی‌ معنای ‌اصطلاحی‌ «الإستبطان» در ادبیات عرفانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Poetic Experience in the Gnostic Teaching
تجربیات شاعرانه در تعلیمات عارفانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Natureُ s Image in Mowlanaُ s Sonnets
تصویر طبیعت در غزلیات مولوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of changing social values based on panegyric poems (1st to the second half of the fifth century)
تحلیل تحول معیار ارزش‌های اجتماعی در مدایح قرن‌های اول تا نیمه دوم قرن پنجم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Virtuous love manifestation in Nezami’s “LEILI AND MAJNooN”
جلوۀ ((حُبّ عُذری)) در منظومۀ لیلی و مجنون نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Haft Peikar and Its Historical Background (A Comparison)
هفت‌پیکر نظامی و پیشینۀ تاریخی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 15 (2013-6)


Interpretation, Change and Contrast of Symbolic Implications in Shams Sonnets
تفسیر، تغییر و تضاد مفاهیم نمادین در غزلیّات شمس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Khagani in His “ Self Limbo”
خاقانی در برزخ «خود»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Farr, Iranian rulers and heroes which have Farr
فرّ و شاهان و پهلوانان ایرانی فرّه‌مند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Thoughts of death in the Poetry of Baba Taher
مرگ اندیشی‌های باباطاهر همدانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Overview of Elahi Qomsheie's Literary and Mystical Worldview
آینه‌دار کوی معشوق (مروری بر جهان بینی عرفانی حکیم الهی قمشه‌ای)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Character Analysis of Sufi in Masnavi
بررسی و تحلیل شخصیّت صوفی در مثنوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Research and Analysis of Hermeneutics of Rashid Aldin Meibodi about “Death” Verses in Kashf Al Asrar
بررسی و تحلیل تأویلات رشید الدین میبدی پیرامون آیات مربوط به "مرگ" در کشف الاسرار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of the Archetypical Images in Hafiz Sonnets
بررسی تصاویر کهن الگویی در غزلیّات حافظ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 14 (2013-4)


The Levels of Epistemology in Ahmad Jaam Namaghis, view
مراتب معرفت شناختی و نظرگاه شیخ احمد نامقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

From the Sea to the Sun
از دریا تا خورشید (بررسی و تحلیل تمثیلهای وحدت وجود و تجلّی در شرح رباعیّات جامی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

“Rulers’ Feautures in Bahars’ Poems”
سیمای ملوک در شعر ملِک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Method of Discourse Analysis in Sohrab Sepehry’s Poems
خوانش شعر سهراب سپهری براساس نظریۀ گفتمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Zorvanism in Mysticism
زروان در عرفان بررسی مقوله زمان در ادبیات صوفیانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ghaani shirazi in " Bazgasht " school
قاآنی شیرازی در مکتب بازگشت در دوره قاجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cognitive Challenges Used in Saadi’s Qazals
چالش‌های شناختی در غزلیّات سعدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mosque in the Mirror of Masnavi
مسجد در آیینه‌ مثنوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 13 (2013-1)


A Survy of Similarities and Differences between Sufism and Shi'ism
بررسی وجوه اشتراک و افتراق میان تصوف و تشیع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introducing Manuscripts of Quatrains of The Most Famous Guatrain Composer in Persian, Abu Saeed Kamal-o-din Najafi Astar Abadi ( Sahabi)
معرفی نسخه‌های خطی رباعیات بزرگترین رباعی‌سرای زبان فارسی ابوسعید کمال الدین نجفی استرآبادی متخلص به سحابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Allegory in Masnavi Haft Orang
تمثیل حیوانات در مثنوی هفت اورنگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spiritual themes in the poetry of Sayyid Qhotb
بُن‌مایه‌های عرفانی در شعرِ سید قطب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Symbolism in Forūq Farrokhzād’s Poetry with Emphasis on Water Symbolism
نمادپردازی در شعر فروغ فرخزاد با تکیه بر نمادینگی آب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simurgh in Maulana's Works
سیمرغ در آثار مولانا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Functions of War Cry ( Rajaz Khani ) in The Book Of The Kings ( Shahname ) Of Ferdowsi and Garshasb Nameh of Asadi Towsi
کارکرد رجز و رجز خوانی در شاهنامه و گرشاسب نامه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Arabic words,AncientVocabulary and some beautiful old compounds’ in the mystical prose of Sheikh Ahmad Jaam based on two of his books “ Ons Al Taaebeen and Konooz Al Hekmah”
جایگاَه لغات عربی و واژگان کهن و برخی ترکیبات زیبای قدیمی در نثر عرفانی شیخ احمد جام بر پایه دو کتاب ( انس التائبین و کنوز الحکمه )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 12 (2012-10)


Psychological analysis in «Adolphe», Benjamin Constant's Work
تحلیل روانشناختی در رمان «آدلف» اثر بنژمن کنستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interpretation of Ghodsi Hadith from Mystics’ Points of View
تفسیرِ اهل عرفان از حدیثِ قُدسی « اولیایی تحتَ قِبابی لا یَعرفُهُم غیری »
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Domination of Mystical Atmosphere on the Status of "Leili" in Persian Literature
حاکمیّت فضای عرفانی بر جایگاه "لیلی" در ادب فارسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Awakening in Religious Teachings and Persian Poems
بیداری در آموزه‌های دینی و اشعار فارسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study of the Little Prince and Islamic Mysticism
بررسی تطبیقی شاهزادۀ کوچک با عرفان اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Resurrection and Tan-e-pasin in Zoroastrians Maryam Shahbazi
جهان آخرت و تن پسین در دین زرتشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Poststructuralism: A New Approach in Literary Theory and Criticism
پسا ساختار گرایی: رهیافتی نو در نظریه و نقد ادبی معاصر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Saif Farghany and Social Criticism
سیف فرغانی و انتقادهای اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 11 (2012-6)


Scrutiny and Comparison of Sohrab Sepehri’s Utopia and Tahere Saffar zadeh,s Antiu topia
بررسی و مقایسه آرمانشهر سهراب سپهری و پاد آرمانشهر طاهره صفّارزاده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of common theoso phical Terms in Hadiqat-ol-Haqiqeh and manaqeb-ol-Arefin
بررسی اصطلاحات عرفانی مشترک در حدیقه الحقیقه و مناقب العارفین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Attitude Foundations of Islamic Gnosticism in Hafez’s Work
بنیادهای نگرش هنر عرفانی- اسلامی در دیوان حافظ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hussein Monzavi’s Innovations in Sonnet
نوآوری‌های حسین منزوی در غزل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Moral teachings of Sleep and Dreams and Its Impact on Mystic’s Character Development
آموزه های اخلاقی خواب و رؤیا و تأثیر آن بـر تحوّل شخصیّت عرفا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Reflection of Holy Prophet’s Heavenly Ascension in Persian Poem from the Beginning to the End of the 8th Century
بازتاب معراج پیامبر(ص) در شعر فارسی از آغاز تا پایان قرن هشتم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

"Sama'a" in Mawlavi's Masnavi and Sarraj's Alloma'a
«سماع» در مثنوی مولوی و اللّمع سرّاج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Describing the Evil Aspects in Miniatures Tahmasbi’s shahnameh
توصیف نمودهای اهریمنی در نگاره‌های شاهنامه طهماسبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 10 (2012-4)


Study of Naz (Coquetry) and Niyaaz (need) Manifestation in the Romantic and Mystical Literature (Relying on Sanaei, Hafiz and Vahshi’s ghazals)
جلوه‌های ناز و نیاز در ادب عاشقانه و عارفانه (با تکیه بر غزلیّات سنایی، حافظ و وحشی بافقی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Perfect Human in Molana's Mysticism And Comparing His Theory with that of Ibn Arabi Sohayla Zoghi
انسان کامل در عرفان مولانا و تطبیق نظریۀ او با ابن عربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing and Contrasting English-Persian Literary Terms Assumptions and Limitations
بررسی تطبیقی آرایه‌های ادبی فارسی- انگلیسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Taboos and Their Roles in the growth and Guidance of Literary Enthusiasm in the poems of Farrokhi Sistani,Manochehri Damghani,Ferdowsi and Naser Khosrow
تابوها و نقش آن در رشد و هدایت ذوق های ادبی با نگاهی به اشعار فرخی سیستانی، منوچهری دامغانی، فردوسی و ناصرخسرو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Competition and Disagreement in Sufism
رقابت و عداوت در طریقت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Upheavals of Phoenix Mythology in Transition from epic to Mysticism (based on Firdausi's SHahnameh and Attar’s Mantegotteyr)
تحوّلات اسطوره سیمرغ در گذر از حماسه به عرفان ‌(بر اساس شاهنامه فردوسی و منطق‌الطّیر عطّار)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fixing the position of the Zoroastrian god of war Mars mythical ancient Persian Zoroastrian Studies
تثبیت جایگاه ایزد بهرام اسطوره جنگ پیش زرتشتی ایرانیان باستان در معارف زرتشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Creating Various Pictures from a Motive in Qudsi Mashadi’s Poem
خلق تصاویر متعدّد از یک موتیو در شعر قدسی مشهدی و مقایسه بسامد موتیوهای مشترک در شعر وی و صائب تبریزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 9 (2012-1)


"No" negation," except "Affirmation from Molawi's Point of View
نفی «لا»، اثبات «الاّ» از نگاه مولانا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of the Eevolution of Sufism in the Early Centuries
جریان شناسی تصوّف در سده‌های نخستین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Commonalities of Savaneh-al-oshagh (Lover’s Events) and Tamhidat (preparations) Concerning Mystic Love
مشترکات سوانح العشّاق و تمهیدات در باب عشق و تفکّر عارفانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Akhavan is a questioner from Khayyam antecedent
اخوان،پرسش‌گری از تبار خیّام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of teachings and moral advices in Pahlavi context of pursišnīhā
بررسی آموزه‌ها و اندرزهای اخلاقی در متن پهلوی پرسشنیها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Love from Molana and Molla- Sadra’s Point of View ( Based on Masnavi and Asfar)
عشق از منظر مولانا و ملّاصدرا ( با تکیه بر مثنوی معنوی و اسفار اربعه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Love in John Donne and Molawi's Poems
جلوه‌های عشق در شعر مولوی و جان دان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

"Majid’ Stories" by Houshang Moradi Kermani Educational and social perspectives
بررسی قصّه‌های مجید هوشنگ مرادی کرمانی از منظر تربیتی و اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 8 (2011-10)


A Gnostic Introduction to the meaning of "Almodrakatev"
درآمدی‌ عرفانی بر معنای «المدرکه»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Humanism and some of its aspects in Ahmad shamlu’s poems
انسان باوری و برخی از کارکردهای آن در شعر احمد شاملو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Meaning of Xrad in Pazand Menog Xrad
مفهوم خِرد در پازند مینوی خِرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Value of the Flower Set
قدر مجموعه‌ی گل (نقدی بر مقاله‌ی بنیان‌های تفکّر حافظ)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Safineye Tabriz, the Valuable Treasure of Science and Literature
«سفینه‌ی تبریز» گنجینه‌ی ارزشمند علم و ادب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Salah Abd-ol-Saboor and the Art of Using past Heritage, Especially Sufism
صلاح عبد الصّبور و هنر استفاده از میراث گذشته، به ویژه تصوّف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Myth of the Fall of Man in Forough Farokhzad’s Poems
اسطوره‌ی هبوط در اشعار فروغ فرخزاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of the form of Two Tales in Molavi’s Mathnavi Based on Velademir Prop’s Theory
شکل شناسی دو قصّه از مثنوی مولوی بر اساس نظریه‌ی ولادیمیر پراپ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 7 (2011-6)


Remembrance, Poverty Treasure
ذکر، گنج فقر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molavi’s Mystical Thoughts Regarding Death (Obligatory and Optional)
تأملات عرفانی مولانا در زمینه‌ی مرگ (اجباری و اختیاری)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The regional Story Telling of Kermanshah
داستان نویسی اقلیمی کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Erfan in Safineh Ghahramanie
عرفان در سفینه‌ی قهرمانیّه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Perfect Man Comparing spiritual leader’s character in Sanaee’s Hadigheh and Molavi’s mathnavi
مرد تمام مقایسه‌ی شخصیّت پیر در حدیقه‌ی سنایی و مثنوی مولوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Raji’s Mystical Understandings of Hafiz’s Poems
برداشت‌های عرفانی راجی از دیوان حافظ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Spoken French words in «Journey to the End of the Night»
بررسی واژگان زبان فرانسه‌ی گفتاری در رمان «سفر به انتهای شب»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mystic Healing Prescriptions for Ethical Reprehensible Characteristics “ Relying on Kymiyay- saādat and Mathnavi”
نسخه‌های شفا بخش عرفانی بر اوصاف نکوهیده‌ی اخلاقی )با تکیه بر کیمیای سعادت ومثنوی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 6 (2011-4)


Mystic Behaviour
ادب و سلوک عرفانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Mystic Manifestation in Sepehri's and Whitman's Poetry
بررسی تطبیقی جلوه های عرفان در اشعار سپهری و ویتمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Masnavi in the Mirror of Masnavi
مثنوی در آیینه‌ی مثنوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Similarities between William Shakespeare and Hafez with regarding '' LOVE '' Category
مشترکات شکسپیر و حافظ در مقوله‌ی‌ « عشق»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Unifying Meaning in Reading Modern poetry
اندیشه‌ی وحدت بخش درنقد شعر نو با نگاهی به شعر عبدالرضا شهبازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of the Quran and prophets' Stories upon the Saints' Miracle
تأثیر قرآن و قصص انبیا بر کرامات اولیاء
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Types of the Extraordinary in Islamic Sufism
خوارقِ عادات و انواع آن در تصوّف اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

and the Last Meams : The First Quarter and The Last Quarter
مقدّم و موخّر یعنی: فرغ مقدّم و فرغ موخّر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 5 (2011-1)


The Conformity of Communicative Learnable Behaviors with Molana’s poetry
انطباق نظریّات جاذبه‌های انسانی با اشعار مولوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rustam in Moulavi's works
رستم در آثار مولانا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Manifestation of Quran and Tradition in Sheikh Mahmoud Shabestari's ˝Golshane Raz˝ Some evidence of Borrowing, Quotation, and Allusion and Talmih
«تجلّی قرآن و حدیث » در گلشن راز شیخ محمود شبستری بررسی شواهدی از اقتباس، تضمین و تلمیح
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Yung’s Persona and Shadow in Sanaii’s sonnets
بررسی نقاب و سایه‌ی یونگ در غزلیّات سنایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mystical agony in Attar Neyshaboury’s works
درد عارفانه در آثار عطّار نیشابوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Gnositic Manifestation of Quranic Faces of some Prophets in Masnavi
تجلّی عارفانه‌ی چهره‌های قرآنی برخی از پیامبران در مثنوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Archetypes in the Moses’ Life Story from Meybodi’s Perspective
بررسی کهن‌الگوها در ماجرای زندگی حضرت موسی (ع) با نگاهی به روایت میبدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An introduction to Theology, Cosmology and Anthropology of Ibn-e Arabi
درآمدی بر خداشناسی، جهان‌شناسی و انسان‌شناسی ابن عربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 4 (2010-10)


Pantheism from a gnostic’s and a philosopher’s point of view
«وحدت وجود» از دیدگاه یک عارف و یک فیلسوف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The complexion of Ein-ol-hayat
سیمای عین الحیات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Attractiveness and Attempt in Attar’s poems
کشش و کوشش در آثار عطّار نیشابوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On mystical qabz and bast (=distress and bliss)
تأمّلی در قبض و بسط عارفانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intuitional and reasoning knowledge in Sheykh Mahmoud Shabestari's Golshan-e Raz
معرفت شهودی و استدلالی در گلشن راز شیخ محمود شبستری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing and studying the elements of story: Lion and preys in Mathnavi Ma’navi and Kelileh and Demneh
مقایسه و بررسی عناصر داستانی شیر و نخچیران در مثنوی معنوی و کلیله و دمنه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Narrations and verses influence on Miracle - Making
تأثیر آیات و روایات بر شکل‌گیری کرامات*
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Self-abasement in disposition
خود کم بینِ بَر مَنِش!
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (2010-7)


Volume 1, Number 2 (2010-4)


Volume 1, Number 1 (2010-1)


Volume 0, Number 0 (2024-2)


Volume 0, Number 0 (2024-2)


Volume 0, Number 0 (2024-2)


Volume 0, Number 0 (2023-12)


Volume 0, Number 0 (2023-3)


Volume 0, Number 0 (2022-4)Home | All volumes | All issues | All articles